Các khoá học chính (12 tín chỉ)

Học sinh học chương trình Hoàn thành PTTH Mĩ Smart Class có các khoá học chính bao gồm:

  • Nghệ thuật
  • Toán học
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học
  • Ngôn ngữ
  • Sức khoẻ
  • Mỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *