Chương trình SACE Junior 1 – dành cho học sinh lớp 6

1. MÔ TẢ KHOÁ HỌC 

Trong khoá học này, học sinh sẽ được nghe, đọc, xem, giải thích và đánh giá các nguồn tài liệu nói, viết và đa phương thức có tính thẩm mĩ cao cũng như những văn bản được thiết kế nhằm cung cấp thông tin và thuyết phục. Các dạng văn bản bao gồm báo, phim, kĩ thuật số, tiểu thuyết cho trẻ em và vị thành niên, kịch và văn học viễn tưởng. 

Học sinh sẽ được giao tiếp với bạn bè, giáo viên và cộng đồng trong môi trường thực tế hoặc qua mạng, cũng như được học các nguồn tài liệu đa dạng. 

Học sinh hiểu được hình thức của các loại văn bản, bao gồm các văn bản truyền thống ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, mục đích và khán giả. Những văn bản thông tin cung cấp thông tin về hình thức và nội dung về các chủ đề thú vị và đa dạng thuộc các lĩnh vực khác nhau. Học sinh cũng sẽ hiểu, sử dụng và đánh giá các đặc điểm ngôn ngữ bao gồm câu phức, từ vựng chuyên ngành, các biểu hiện ngôn ngữ và thông tin  được trình bày trong các loại đồ hoạ. 

Học sinh sẽ sáng tạo ra các văn bản thông tin và thuyết phục như tường thuật, thống kê, trình diễn,  báo cáo, giải thích và thảo luận hay các tác phẩm văn học viễn tưởng. 

2. ĐẦU RA 

Cuối khoá học SACE Junior 1, học sinh có thể: 

  • Hiểu cách sử dụng cấu trúc văn bản để đạt được mục đích giao tiếp. Học sinh phân tích,  giải thích đặc điểm, hình ảnh và ngôn ngữ được sử dụng bởi nhiều tác giả khác nhau để thể hiện các ý tưởng và các sự kiện. 
  • So sánh và phân tích thông tin trong các văn bản khác nhau, giải thích nghĩa đen và nghĩa  bóng. Học sinh chọn và sử dụng các dẫn chứng từ văn bản để giải thích câu trả lời. Học  sinh nghe để thảo luận, làm rõ nội dung và đánh giá quan điểm của người khác. 
  • Hiểu đặc điểm ngôn ngữ và hình thức ngôn ngữ được sử dụng để nhấn mạnh nội dung cần  truyền tải. Học sinh thể hiện chi tiết sử dụng để chứng minh quan điểm và giải thích những  lựa chọn đặc điểm và hình ảnh ngôn ngữ được sử dụng để truyền tải nội dung văn bản.
  • Tạo ra các văn bản chi tiết để phát triển ý tưởng chính cho các mục đích giao tiếp. Học sinh  tạo ra những bài thuyết trình và đóng góp tích cực trước lớp và thảo luận nhóm, và sử dụng  đa dạng các chiến lược để đạt hiệu quả. Học sinh chứng minh sự hiểu biết ngữ pháp và đưa  ra các lựa chọn từ vựng để tăng cường tính gắn kết và cấu trúc trong bài viết của mình. Học sinh sử dụng đúng chính tả và dấu chấm câu để giải thích các lựa chọn dựa vào các tiêu chí đánh giá. 

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

Chủ điểm  Năng lực chung Nội dung trong khung chương trình Úc Đánh giá  Thời gian 

(giờ)

Travel trouble – Literacy 

– Numeracy 

– Information and  communication  technology  

– Critical thinking

– Plan, draft and publish persuasive texts, choosing  and experimenting with text structures, language  features, images and digital resources appropriate  to purpose and audience. 

– Analyze how text structures and language  features meet together to meet the purpose of a  text. 

-Participate in and contribute to discussions,  clarifying and interrogating ideas, developing and  supporting arguments, sharing and evaluating  information, experiences and opinions.

Persuasive Text: 

Students study the  

structure and language  features of persuasive text  and discussed the topic on  energy. 

Students are asked to write  a persuasive text, by taking  a position for or against the  topic.

9
Sports and  Hobbies – Literacy 

– Numeracy 

– Information and  communication  technology 

– Intercultural  

understanding 

– Personal and  Social capacity

– Creative thinking

– Use comprehension strategies to interpret and  analyze information and ideas, comparing content  from a variety of textual sources including media  and digital texts. 

– Understand how ideas can be expanded and  sharpened through careful choice of verbs,  elaborated tenses and arrange of adverbials. 

– Compare texts including media text that represent  ideas and events in different ways, explaining the  effects of the different approaches.

Persuasive poster: 

Students are asked to select  texts about different kinds  of sports. The students are then asked to design a  persuasive poster to  

illustrate their  

interpretation.  

Students then complete a  reflection on the techniques  they use in their work. 

9
Healthy  

habits

Literacy 

Information and  communication  technology 

Intercultural  

understanding 

Creative thinking

– Understand how authors often innovate on text  structures and ply with language, features to  achieve particular aesthetic, humorous and  persuasive purposes and effects. 

– Participate in and contribute to discussions,  clarifying and interrogating ideas, developing and  supporting arguments, sharing and evaluating  information, experiences and opinions.

– Identify the relationship between words, sound,  imagery and language patterns in narratives and  poetry. 

– Understand that cohesive link can be made in texts by omitting or replacing words.

Metaphor Poem: 

The students identifyy and  discuss how metaphors  were used in a variety of  poems. In groups they  discuss what metaphors  could be used to describe a  food/drink and why. 

This is shared with the  class. The students then wrote a poem about food/drink.

9
Project 1 Digital presentation: Present a community proposal  3
Creative  

kids

Literacy 

Information and  communication  technology 

Intercultural  

understanding 

Critical and  

Creative thinking

– Understand that strategies for interaction become  more complex and demanding as levels of  formality and social distance increase. 

– Analyse and evaluate similarities and differences  in text on similar , themes or plots. 

– Identify and explain how choices in language, for  example modality, emphasis, repetition and  metaphor, influence personal response to different texts . 

– Make connections between students’ own  experiences and those of characters and events  represented in texts drawn from different historical, social and cultural contexts.

Connecting with  

character: 

Students write about other  characters whose  

experiences are very like  their own, and from whom  they have learnt valuable  lessons.

9
Write in  down Literacy 

Information and  communication  technology 

Intercultural  

understanding 

Personal and  

Social capacity Creative thinking

– Create literary texts that adapt or combine aspects  of texts students have experienced in innovative  ways. 

– Experiment with text structures and language  features and their effects in creating literary texts,  for example, using imagery, sentence variation,  metaphor and word choice. 

– Plan, draft and publish imaginative, informative  and persuasive texts, choosing and experimenting  with text structures, language features, images and  digital resources appropriate to purpose and  audience.

Structured Interview: 

Students read and discuss  the given text. They were  asked to rewrite an event  from the text from the point  of view of the main  character. They prepare 

answers to a series of  questions about the purpose  and features of their  rewritten text, which they  answer in a structured  interview. 

9
Our Future Literacy 

Intercultural  

understanding 

Personal and  Social capacity Critical and  Creative thinking

– Investigate how complex sentences can be used in  a variety of ways to elaborate, extend and explain  ideas. 

– Understand how to use phonic knowledge and  accumulated understandings about blending, letter sound relationships, common and uncommon letter patterns and phonic  generalizations to read and write increasingly  complex words. 

– Compare texts including media texts that  represent ideas and events in different ways,  explaining the effects of the different approaches. 

– Use interaction skills, varying conventions of  spoken interactions such as voice volume, tone,  pitch and pace, according to group size, formality  of interaction and needs and expertise of the  audience.

Diary entry: 

Students read and analyse  diary entries for structure  and language features.  They are asked to plan,  write and edit a diary entry  for year 6 students in 2062  and to engage the reader’s  senses. They are asked to  analyse their use of editing  and proofreading skills.

9
Project 2 Design a home to survive on Mars and present it to the class  3
Buying and  selling Literacy 

Numeracy 

Information and  communication  technology 

Intercultural  

understanding 

Personal and  Social capacity Creative thinking

– Use interaction skills, varying conventions of  spoken interactions such as voice volume, tone,  pitch and pace, according to group size, formality  of interaction and needs and expertise of the  audience. 

– Experiment with text structures and language  features and their effects in creating literary.texts,  for example, using imagery, sentence variation,  metaphor and word choice. 

– Plan, rehearse and deliver presentations,  selecting and sequencing appropriate content and  multimodal elements for defined audiences and  purposes, making appropriate choices for modality  and emphasis.

Discussion essay: Students  study the structure and  language features of  

persuasive text and discuss the topic: Too much money  is spent on toys and games. 

Students are asked to write  a persuasive text, by taking  a position for or against the  topic.

Let’s dream Literacy 

Information and  communication  technology 

Intercultural  

understanding 

Personal and  Social capacity Creative thinking

For example, using imagery, sentence variation,  metaphor and word choice. 

– Plan, draft and publish imaginative, informative  and persuasive texts, choosing and experimenting  with text structures, language features, images  and digital resources appropriate to purpose and  audience .

– Plan, draft, edit and  

prepare a final copy of  both a written and a digital  text  

– Produce six illustrations  to accompany the digital  text.

School: past  and future Literacy 

Information and  communication  technology 

Intercultural  

understanding 

Personal and  Social capacity

 

– Understand that cohesive links can be made in  texts by omitting or replacing words. 

– Understand the uses of commas to separate  clauses. 

– Create literary texts that adapt or combine aspects  of texts students have experienced in innovative  ways. 

– Compare texts including media texts that  represent ideas and events in different ways,  explaining the effects of the different approaches.

Comparing texts: In  previous lessons, students  read a range of short stories  about schools in the past,  present, and future. 

All texts had a similar text  structure – narratives with  an allegory. Each student  creates a ‘mini book’  identifying key points  including country of origin,  characters, setting, literal  meanings and implied  meanings. In this task,  students are asked to work  in small groups to discuss  connections between the  stories and present this as a  mind map. 

9
Projẹct 3 Research, plan and create a virtual museum about life in the past  3

 

Giáo trình: Give Me Five Macmillan Education và các tài liệu bổ trợ khác. 

(Chương trình được thiết kế dựa theo khung năng lực của Úc: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), Australian Curriculum v3.0: English for Foundation–10)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *